اکانت ویژه ترید

بدون افت سرعت و قعطی

یک ماهه نامحدود

استفاده برای کامپیوتر
استفاده برای موبایل
استفاده برای دستگاه های دیگر
دارای کیل سویچ
سرویس Open VPN
سرویس Cisco
تک کاربره
بدون قعطی
بدون افت سرعت

سه ماهه نامحدود

استفاده برای کامپیوتر
استفاده برای موبایل
استفاده برای دستگاه های دیگر
دارای کیل سویچ
سرویس Open VPN
سرویس Cisco
تک کاربره
بدون قعطی
بدون افت سرعت

شش ماهه نامحدود

استفاده برای کامپیوتر
استفاده برای موبایل
استفاده برای دستگاه های دیگر
دارای کیل سویچ
سرویس Open VPN
سرویس Cisco
تک کاربره
بدون قعطی
بدون افت سرعت

دوازده ماهه نامحدود

استفاده برای کامپیوتر
استفاده برای موبایل
استفاده برای دستگاه های دیگر
دارای کیل سویچ
سرویس Open VPN
سرویس Cisco
تک کاربره
بدون قعطی
بدون افت سرعت