اکانت وی پی ان ویژه

بدون افت سرعت و قعطی

یک ماهه نامحدود ویژه

استفاده برای کامپیوتر
استفاده برای موبایل
استفاده برای دستگاه های دیگر
شامل تمامی سرویس ها
شامل تمامی سرور ها
دارای پروکسی تلگرام
تک کاربره
بدون قعطی
بدون افت سرعت

سه ماهه نامحدود ویژه

استفاده برای کامپیوتر
استفاده برای موبایل
استفاده برای دستگاه های دیگر
شامل تمامی سرویس ها
شامل تمامی سرور ها
دارای پروکسی تلگرام
تک کاربره
بدون قعطی
بدون افت سرعت

شش ماهه نامحدود ویژه

استفاده برای کامپیوتر
استفاده برای موبایل
استفاده برای دستگاه های دیگر
شامل تمامی سرویس ها
شامل تمامی سرور ها
دارای پروکسی تلگرام
تک کاربره
بدون قعطی
بدون افت سرعت

دوازده ماهه نامحدود ویژه

استفاده برای کامپیوتر
استفاده برای موبایل
استفاده برای دستگاه های دیگر
شامل تمامی سرویس ها
شامل تمامی سرور ها
دارای پروکسی تلگرام
تک کاربره
بدون قعطی
بدون افت سرعت